Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

АНТОНЮК Віктор Степанович

 

Персональна сторінка на 

intellect

google scolar

АНТОНЮК ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


Вчений в галузі інженерії поверхні, конструювання та формування топографії функціональних та зносостійких покриттів, підвищення працездатності різального інструменту та технологічного забезпечення якості та експлуатаційних характеристик деталей машин та приладів.

Наукові ступені і звання

– Кандидат технічних наук (1981 р.), доктор технічних наук (2006 р.), доцент (1988 р.), професор (2007 р.);

– Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013),

– Лауреат Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (2019).

– Академік Академії інженерних наук України (2010 р.),

– Дійсний член Всеукраїнської громадської організації Асоціація технологів–машинобудівників України (2005 р.).


Біографічні дані

– 1972 р. Закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут імені 50 – річчя Великої соціалістичної революції. Інженер-механік за фахом “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”.

 1972-2020 рр. Інженер, завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, асистент, доцент, професор,  завідувач кафедри виробництва приладів приладобудівного факультету  (з 2019 р).

 – Підготовив 1 доктора технічних наук і 4-х кандидатів технічних наук.

 – Член докторських спеціалізованих вчених рад у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ. 

– Член редакційних рад науково-технічних журналів “Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: серія приладобудування”, “Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: серія технології в машинобудуванні”, “Вісник Черкаського державного технічного університету: серія Технічні науки”, “Різання і інструменти в технологічних системах”, “Прогресивні технології та прилади”, «Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем», “Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science” (Україна), “Journal of Scientific Papers «Social development and Security»” (Україна), “Transportation Management” (CША).

Публікації

Автор понад 600 друкованих праць, в тому числі: 13 монографій, підручників та навчальних посібників, понад 70 авторських свідоцтв і патентів.

Основні наукові праці:

Монографії, підручники та навчальні посібники

– Остафьев В. А., Антонюк В.С., Выслоух С. П. и др. Физические основы процесса резания металлов. Коллектив авторов. Под редакцией проф. В. А. Остафьева. – Kиев. : Издательское объединение «Вища школа», 1976, 136 с. https://www.twirpx.com/file/3195246/

Автоматизированое проектирование технологических процес сов: Учеб. пособие / В.С. Антонюк, С.П. Выслоух, В.И. Аверченков. – К. : УМК ВО, 1989. – 116 с. https://www.twirpx.com/file/2479228/

– Диагностика процесса металлобработки / Остафьев В.А., Антонюк В.С., Тымчик Г.С. – К.: Тэхника . 1991. – 152 с.

https://www.twirpx.com/file/3195246/

– Лойко В.А., Ивашко В.С, Клименко С.А., Антонюк В.С., Хейфец М. Л. Вакуумно-плазменные технологии в ремонтном производстве : монография / В.А. Лойко [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2007. 192 с.

https://www.twirpx.com/file/1793012/

– Біофізика і біомеханіка [Текст] : підруч. / В.С.Антонюк, М.О Бондаренко., В.А.Ващенко, Г.В. Канашевич, Г.С. Тимчик, І.В. Яценко – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 344 с. https://www.twirpx.com/file/2445339/

– Основи теплоперенесення в елементах оптичного приладобудування [Текст] : навч. посіб. // В.А. Ващенко, В.С. Антонюк, Г.С. Тимчик, І. В. Яценко, М. О. Бондаренко, О. В. Кириченко, М. П. Рудь – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 412 с.

https://www.twirpx.com/file/1791434/

– Методи і засоби мікроскопії: моногр. В. С.Антонюк, Г. С.Тимчик, Ю. Ю. Бондаренко, П.В. Петльований, С.О. Білоконь М.О. Бондаренко – К.: НТУУ «КПІ», 2013 – 336с. https://www.twirpx.com/file/2450836/

– Мікроскопія в нанотехнологіях: монографія / В.С. Антонюк, Г.С.Тимчик, О.В. Верцанова, Ю.Ю.Бондаренко, С.О. Білоконь М.О. Бондаренко – К.: НТУУ «КПІ», 2014 –260 с.

https://www.twirpx.com/file/2450854/

– Теплові явища при обробці матеріалів різанням : навч. посіб. / В.С. Антонюк, С.Ан. Клименко, С.А. Клименко. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 156 с. https://www.twirpx.com/file/2479340/

– Методологія наукових досліджень: [Текст] : навч. посіб./ В.С. Антонюк, Л.Г. Полонський, В.І. Аверченков, Ю.А. Малахов. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 276 с. https://www.twirpx.com/file/1850979/

–Біофізика в задачах та прикладах [Текст]: навч. посіб. / В.С. Антонюк, Г.С. Тимчик, М.О. Бондаренко, В.А. Ващенко Ю.Ю. Бондаренко, С.О. Білокінь, А.М. Рубан. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 206 с. https://www.twirpx.com/file/2445344/

– Покриття у приладобудуванні [Текст]: / В. С. Антонюк, Г. С. Тимчик, Ю. Ю. Бондаренко Коваленко, М. О. Бондаренко, Р. П. Гайдаш // К. : НТТУ «КПІ», 2016. – 360 сhttp://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36387/1/Pokryttya-u-pryladobud.pdf

– Контроль параметрів якості функціональних покриттів [Текст]: Монографія / В. С. Антонюк, Г. С. Тимчик, Ю. Ю. Бондаренко, С. О. Білокінь, С. П. Ральченко, В О. Андрієнко, М. О. Бондаренко  // К. : НТТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – 400 сhttps://www.twirpx.com/file/2502888/

Статті в наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних

– Antonyuk, V.S., Formation of wear-resistant antifriction composite coatings reinforced with ultradispersed diamond, J. Superhard Mater., 1998, vol. 20, No 4, pp. 66–69.

Formation of wear-resistant antifriction composite coating reinforced with ultradispersed diamonds

– Volkogon, V.M. and Antonyuk, V.S., The effect of grafite-like boron nitride on the formation of residual stresses, strength, and performance of materials based on wurtzitic boron bitride, J. Superhard Mater., 2001, vol. 23, No. 5, pp. 50–53.

The effect of graphite-like boron nitride on residual stresses, strength and performance of wurtzitic boron nitride-based materials

– The features of formation of alloys Ni-Mn in various conditions of crystallization : Avramchuk, SK; Volkogon, VM; Antonjuk, VS // Proceedings of the  3rd International Conference Industrial Engineering, Tallinn, ESTONIA , 2002 : P. ‏ 144-146   

– Antonyuk, V.S.Lyashenko, B.A.Soroka, E.B.Rutkovskij, A.V. On the reduction of residual stresses in vacuum-plasma-sprayed discreye-structured coatings // Jornal of Superhard Materials., Vol. 27, No 2, pp.68 – 71, 2005.

– Antonyuk, V.S.Soroka, E.B.Lyashenko, B.A.Rutkovskii, A.V. “Discontinuous coatings on cutting tools” // J. Strength of Materials, 39, No 1, 99 – 102 (2007). ·  DOI: 10.1007/s11223-007-0014-4

 V.S.Antonyuk, E.B.Soroka,V.I.Kalinichenko Providing adhesion strength for a substrate-coating system under contact loading // J. Superhard Materials, Vol. 30, No 2, pp.131 – 138, 2008.

https://doi.org/10.3103/S1063457608020093

– V. S. AntonyukM. O. Bondarenko and Yu. Yu. BondarenkoStudies of thin wear-resistant carbon coatings and structures formed by thermal evaporation in a vacuum on piezoceramic materials // Journal of Superhard Materials, 2012, Volume 34, Number 4Pages 248-255 · DOI: 10.3103/S1063457612040065

– Бондаренко М. О. Механізм виникнення та нейтралізація залишкової трибоелектрики при скануванні кремнієвим зондом атомно-силового мікроскопу діелектричних поверхонь / М. О. Бондаренко, С. О. Білокінь, В. С. Антонюк, Ю. Ю. Бондаренко // Журнал нано- та електронної фізики. – 2014. – Т. 6, № 2. – С. 02018(5pp). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnef_2014_6_2_20

– V.S. Antonyuk, S.O. Bilokin’, M.O. Bondarenko, Yu.Yu. Bondarenko, Yu.I. Kovalenko, Formation of Wear-Resistant Coatings on Silicon Probes for Atomic Force Microscopy by Thermal Vacuum Evaporation // Journal of Superhard Materials, 2015, Volume 37, Issue 2, Pages 112-119. · DOI: 10.3103/S1063457615020057

– Yatsenko, I.V., Antonyuk, S.V., Vaschenko, V.A., Tsybulin, V.V. Prevent potential destruction of the optical elements of precision instrumentation to external thermo-influences // Journal of Nano- and Electronic Physics Volume 8, Issue 1, 2016, Номер статьи 01027· DOI: 10.21272/jnep.8(1).01027.

– Yatsenko, I.V., Antonyuk, V.S., Gordienko, V.I., Vaschenko, V.A., Kiritchenko, O.V. Determining the critical parameters of the electron beam with surface melting of the optical elements of precision instrumentation // Journal of Nano- and Electronic Physics Volume 9, Issue 1, 2017, Номер статьи 01010 ·  DOI: 10.21272/jnep.9(1).01010.

– Barandych, K.S., Vysloukh, S.P. and Antonyuk, V.S. Ensuring Fatigue Life of Parts During Finish Turning with Cubic Boron Nitride Tools. J. Superhard Mater. 40 No 3, 206 (2018). https://doi.org/10.3103/S1063457618030085

– . I.V. Yatsenko, V.S.Antonyuk, V.I. Gordienko, O.V. Kiritchenko, V.A. Vaschenko The Increase in the Probability of Failure-Free Operation of the IR-Devices Homing and Tracking by the of Electron Beam Processing of Optical Fairings on the Areas // Journal of Nano- and Electronic Physics Volume 10, Issue 4, 2018, Номер статьи 04028(7pp) (2018), DOI: 10.21272/jnep.10(4).04028

– Petrenko, S.F., Omelyan, A.V.a, Antonyuk, V.S., Novakovskyi, O.G. Comparison of piezoelectric and DC motor control principles // Journal of Nano- and Electronic Physics Volume 10, Issue 5, 2018, Номер статьи 05032 ·  DOI: 10.21272/jnep.10(5).05032

– Yatsenko I.V., Vashchenko V.A, Antonyuk V.S., Kyrychenko O.V., Tishchenko O.M. Regularities of influence of electron-beam technology modes on the performance characteristics of optical elements // Journal of Nano- and Electronic Physics Volume 11 Issue 2, 02014(7pp) (2019). · DOI:  10.21272/jnep.11(2).02014.

– Петренко С.Ф. Исследование сопутствующего ударно-вибрационного шума пьезоэлектрического двигателя в режиме микро- и наноскоростей / С.Ф. Петренко, А.В. Омелян, А.Н. Лысенко, В.С. Антонюк // Вістник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”: Вісник НТУУ «КПІ» Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – Київ – № 78 (2019). 2019 – С.- 67–73. · DOI: https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.78.67-73  

– Volkogon V.M., Interaction during barothermal processing of wurzcient boron nitride with diamonds obtained under different synthesis conditions / V.M. Volkogon, М.А.Vasylkovska, I.I.Tymofeeva, S.K.Avramchuk, A.V.Kravchuk, I.I Buzhanska, Y.A.Fedoran, T.V.Pavlychuk, V.S.Antonyuk // Журнал нано та електронної фізики – Суми. -Vol. 11 No 6, 06014(4pp) (2019). · DOI: 10.21272/jnep.11(6).06014

– Antonyuk V.S. Research of microhardness of thin ceramic coatings formed by combined electron-beam method on dielectric materials / V.S.Antonyuk, Yu.Yu.Bondarenko, S.O.Bilokin’, V.O.Andrienko, M.O.Bondarenko // Journal of Nano- and Electronic Physics – Volume 11 No 6, 06024(5pp) (2019). · DOI: 10.21272/jnep.11(6).06024

Контакти:

– корп. 1, кімн. 1-287-1
– тел. 204-94-75
– E-mail vp@kpi.ua