Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

 


МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ

ПАРАМЕТРІВ


МТПЦикл загальної підготовки
 (за спеціалізацією).

Об’єм дисципліни – 6 кредитів/180 годин.

Лекцій – 36 години

лабораторних робіт – 18 годин

практичних робіт – 18 годин.

Курсова робота -1 кредитів/30 годин
Форма контролю – іспит.


Мета кредитного модуля – надати майбутнім спеціалістам основи знань з моделювання параметрів технологічних процесів виготовлення приладів та машин в приладо- та машинобудівному виробництві, створення математичних та імітаційних моделей процесів і обладнання, планування експериментальних досліджень та використання методик їх математичної обробки, моделювання роботи технологічних виробничих систем, використання інформаційних технологій при розробці нових технологій та виробів приладобудування.

Завданням вивчення кредитного модуля є: ознайомлення з роллю та місцем даної дисципліни в розвитку сучасної техніки та технології; ознайомлення з об’єктом моделювання; ознайомлення з областями використання математичних моделей; вивчення методів моделювання та оптимізації технологічних параметрів виготовлення деталей та виробів приладобудівного виробництва.

В результаті вивчення даного модуля студент повинен знати: основи теорії моделювання систем; принципи системного підходу при моделюванні; основні поняття моделювання параметрів технологічних систем; методологію комп’ютерного моделювання систем; методи побудови математичних моделей; методи моделювання виробничих систем; комп’ютерні технології в задачах моделювання; основи моделювання систем штучного інтелекту.

Студент повинен вміти: формалізувати задачу моделювання параметрів технологічних систем, використовувати методи чисельного моделювання параметрів технологічних систем; планувати експериментальні дослідження систем та виконувати обробку результатів методами регресійного аналізу; моделювати технологічні параметри з використанням методів теорії подібності та аналізу розмірностей; моделювати параметри технологічних систем методами групового врахування аргументів; моделювати технологічні параметри методами штучних нейронних мереж; моделювати роботу технологічних систем методами теорії графів; моделювати роботу технологічних систем методами мереж масового обслуговування.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти отримають досвід вибору ефективних методів моделювання параметрів технологічних процесів та їх складових, практичного використання вибраного методу на ЕОМ, виконання розрахунків параметрів за створеною моделлю та аналізу отриманих результатів.

Викладає – кандидат технічних наук, доцент Вислоух С.П.


МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІНИ "МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ"
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського