Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ  Цикл загальної підготовки
.

Об’єм дисципліни – 4 кредитів/120 годин.

Лекцій – 36 години

практичних робіт – 18 годин.

РГР
Форма контролю – іспит.


Метою вивчення кредитного модуля є формування у студентів знань загальних принципів моделювання інформаційно-вимірювальних систем, а також використання   математичних моделей для розв’язання задач аналізу, синтезу та оптимізації, що виникають, при дослідженні складних систем.

Завданням вивчення кредитного модуля є: ознайомлення з роллю та місцем даної дисципліни в загальній системі підготовки інженерів при проведенні досліджень складних систем на основі їх моделювання та обробки їх результатів; ознайомлення з основними методами та засобами, що використовуються для моделювання складних систем; набуття практичних навичок моделювання інформаційно-вимірювальних систем засобами Simulink.

В результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен знати: основні поняття теорії моделювання складних систем; класифікацію видів моделювання складних систем; математичні методи моделювання інформаційно-вимірювальних систем.

На основі отриманих знань студент повинен уміти: виконувати формалізацію та алгоритмізацію інформаційно-вимірювальних процесів; виконувати моделювання інформаційно-вимірювальних систем на ЕОМ за допомогою відповідного інструментарію.

Отримати навички: побудови алгоритмів моделювання; аналізу та інтерпретації результатів на ЕОМ; оцінки точності та достовірності результатів моделювання; імітаційного моделювання інформаційно-вимірювальних систем.

Мати представлення про імітаційні моделі інформаційно-вимірювальних процесів, концептуальні моделі складних систем, логічну структуру моделей та інструментальні засоби моделювання складних систем.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти отримають досвід моделювання та дослідження інформаційно-вимірювальних систем.

Викладає – кандидат технічних наук, доцент Вислоух С.П.


МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІНИ "МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ  "
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського