Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДАНИХ

 


МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДАНИХ


Цикл професійної підготовки
 (за спеціалізацією).

Об’єм дисципліни – 6,5 кредитів/195 годин.

Лекцій – 36 години

практичних робіт – 54 годин.

РГР

Форма контролю – іспит.Завдання кредитних модулів: 

ознайомлення з роллю та місцем даної дисципліни в загальній системі підготовки інженерів при проведенні технологічних досліджень та обробки їх результатів; ознайомлення з основами збирання та первинної обробки даних; ознайомлення з статистичними методами оцінки первинної інформації та перевірки різноманітних гіпотез; ознайомлення з методами багатовимірної статистичної обробки інженерної інформації.; ознайомлення з методами DATA MINING.

В результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен знати: основи вибіркового методу та групування первинних даних; основи закономірності та випадковості; характеристики випадкових величин; методи перевірки гіпотез про положення та розсіювання; параметричні критерії перевірки гіпотез; непараметричні критерії перевірки гіпотез; кореляційний аналіз даних; дисперсійний аналіз даних; факторний аналіз даних; дискримінантний аналіз даних; кластерний аналіз даних; регресійний аналіз даних; особливості використання штучних нейронних мереж.

На основі отриманих знань студент повинен уміти: на практиці створювати вибірки даних та здійснювати їх обробку; виконувати статистичну оцінку вибіркових даних; на практиці здійснювати кореляційний, дисперсійний, факторний і регресійний аналіз даних; виконувати класифікацію даних на основі використання методів кластерного та дискримінантного аналізу; на практиці використовувати штучні нейронні мережі для аналізу первинної інформації.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти отримають досвід обробки технологічної інформації різноманітними методами багатовимірного статистичного аналізу та теорії ймовірностей.

Викладає – кандидат технічних наук, доцент Вислоух С.П.


МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДАНИХ"
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського