Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

БІОМЕТРІЯ

Бiометрiя-3БІОМЕТРІЯ


Цикл загальної підготовки
 (за спеціалізацією).

Об’єм дисципліни – 5,5 кредитів/165 годин.

Лекцій – 18 години

практичних робіт – 36 годин.

РГР
Форма контролю – іспит.


Завданням вивчення кредитного модуля є: ознайомлення з основами математичної статистики та теорії ймовірностей; вивчення методики перевірки гіпотез про розташування та розсіювання; вивчення методів кореляційного та дисперсійного аналізу; вивчення основ класифікації та розпізнавання образів при медико-біологічних дослідженнях; використання регресійного аналізу медико-біологічної інформації.

В результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен знати: основи вибіркового методу та групування первинних даних; основи закономірності та випадковості; характеристики випадкових величин; методи перевірки гіпотез про положення та розсіювання; параметричні критерії перевірки гіпотез; непараметричні критерії перевірки гіпотез; кореляційний аналіз даних; дисперсійний аналіз даних; дискримінантний аналіз даних; кластерний аналіз даних; регресійний аналіз даних.

На основі отриманих знань студент повинен уміти: на практиці створювати вибірки даних та здійснювати їх обробку; виконувати статистичну оцінку вибіркових даних; на практиці здійснювати кореляційний, дисперсійний і регресійний аналіз даних; виконувати класифікацію даних на основі використання методів кластерного та дискримінантного аналізу.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти отримають досвід обробки медико-біологічної інформації відповідними методами.

Викладає – кандидат технічних наук, доцент Вислоух С.П.


МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІНИ "БІОМЕТРІЯ"
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського